Short name:
Karlovy Vary
Middle size name:
Karlovy Vary